Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Fundacja Ładne Historie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Ładne Historie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Bielaszka, krzysztof.bielaszka@ladnehistorie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48784685095. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Ładne Historie obecnie nie posiada stałej siedziby. Nasze działania realizujemy w różnych miejscach i pomieszczeniach, ale zawsze wybieramy takie, które są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej dostępna jest wtyczka, ułatwiająca korzystanie z serwisu.
 • Menu dostępności można wywołać za pomocą skrótu [CTRL] + [u].
 • Wtyczka pozwala na zmianę kontrastu strony.
 • Wtyczka pozwala na zmianę wielkości tekstu.
 • Wtyczka pozwala na powiększenie kursora.
 • Wtyczka pozwala na zmianę fontu na przyjazny dla osób z dysleksją.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
  Firefox, Chrome, Internet Explorer:

  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

  Opera:
  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  [-] aby pomniejszyć widok

 • Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Nasze materiały wideo uzupełniane są zarówno o napisy, jak i o tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się zapewniać dostępność naszego serwisu na bieżąco, jeśli jednak znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz pomóc nam usprawnić stronę, prosimy o kontakt: krzysztof.bielaszka@ladnehistorie.pl