Deklaracja dostępności Fundacji Ładne Historie

Fundacja Ładne Historie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Ładne Historie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Bielaszka.
 • E-mail: krzysztof.bielaszka@ladnehistorie.pl
 • Telefon: +48784685095

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Fundacja Ładne Historie
 • Adres: ul. Długa 33
  58-100 Świdnica
 • E-mail: fundacja@ladnehistorie.pl
 • Telefon: +48530165873

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Ładne Historie obecnie nie posiada stałej siedziby. Nasze działania realizujemy w różnych miejscach i pomieszczeniach, ale zawsze wybieramy takie, które są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej dostępna jest wtyczka, ułatwiająca korzystanie z serwisu.
 • Menu dostępności można wywołać za pomocą skrótu [CTRL] + [u].
 • Wtyczka pozwala na zmianę kontrastu strony.
 • Wtyczka pozwala na zmianę wielkości tekstu.
 • Wtyczka pozwala na powiększenie kursora.
 • Wtyczka pozwala na zmianę fontu na przyjazny dla osób z dysleksją.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
  Firefox, Chrome, Internet Explorer:

  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

  Opera:
  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  [-] aby pomniejszyć widok

 • Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Nasze materiały wideo uzupełniane są zarówno o napisy, jak i o tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się zapewniać dostępność naszego serwisu na bieżąco, jeśli jednak znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz pomóc nam usprawnić stronę, prosimy o kontakt: krzysztof.bielaszka@ladnehistorie.pl