Wroć
Dalej

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]
[ПРОКРУТИТИ ВНИЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ]

 

Losy Placu Grunwaldzkiego potrafi zaskoczyć – mieszczą się tutaj historie i miejskie legendy związane z działaniem opozycji, tworzeniem się środowiska akademickiego i pierwszych, powojennych lat uczelni czy otwarcie namiotu handlowego „Goliat” i targowiska na Skłodowskiej-Curie. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że większość tych wydarzeń nie miałoby miejsca gdyby nie masowe wyburzenia zabudowy mieszkalno-usługowej na terenie dzisiejszej Osi Grunwaldzkiej w czasach Festung Breslau. Dołączcie do nas podczas zaplanowanych działań i razem poznajmy nieopowiedzianą historię Placu Grunwaldzkiego.

 

Archiwalna czarno-biała fotografia. Widok na Plac Grunwaldzki - Manhattan od strony Mostu Grunwaldzkiego. Po lewej stronie wysokie budynki, po prawej stronie ulica z kilkoma przejeżdzającymi samochodami.
materiały organizatora

Dziś tragiczną historię budowy pasa lotniczego otacza aura tajemniczości, a sąsiedzkie opowieści na temat pierwszych lat życia osadników i osadniczek na Grunwaldzie wydają się być fantazjami i mitologiami. W najnowszym, dwuletnim projekcie Fundacji Ładne Historie spróbujemy odczarować tajemnicę wojskowego lotniska, które miało pomóc armii niemieckiej obronić Twierdzę Breslau. „Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia” to projekt, do udziału w którym zapraszamy wszystkie osoby niezależnie od wieku, pochodzenia, związane z naszym ulubionym osiedlem do wspólnego odkrywania jego historii od nowa.

 

Stare, czarno-białe zdjęcie. Widok na część kompleksu bloków Manhattan i Most Grunwaldzki przez okrągłe okno z wewnątrz budynku.
materiały organizatora

Uczestniczki i uczestnicy projektu wezmą udział w serii kreatywnych warsztatów, spacerach z przewodnikami, pokazach filmowych i innych integracyjno-wydobywczych aktywnościach. W ramach projektu zrealizujemy 30 wywiadów ze świadkami i świadkiniami historii Grunwaldu, wspólnie z naszymi sąsiadami stworzymy pierwszy grunwaldzki zin na temat lotniska i krótki film prezentujący projekt.

 

Kolorowa, pozioma fotografia. Dwie młode kobiety oraz jedna seniorka stoją pod drzewami i rozmawiają.
fot. Marcin Szczygieł

Pierwszym z działań, do którego zaprosimy Was jeszcze w maju, będzie nabór sąsiedzkich historii związanych z Placem Grunwaldzkim. W ramach tej części projektu przez najbliższe kilkanaście miesięcy planujemy zebrać 30 opowieści w formie wywiadów z mieszkankami i mieszkańcami Grunwaldu – tymi współcześnie tu żyjącymi, ale także z osobami, które na osiedlu spędziły swoje dzieciństwo lub młodość albo pamiętają je z archiwalnych fotografii, lub opowieści swoich babek i dziadków. Wywiady zostaną opublikowane na prowadzonej przez nas stronie internetowej, a w 2025 roku staną się ramą dla pierwszego zina osiedlowego, w którym planujemy zebrać najciekawsze historie i fakty dotyczące historii osiedla Plac Grunwaldzki.

 


„Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia” to projekt realizowany przez Fundację Ładne Historie dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji EVZ w ramach programu „local.history”.

The project was supported by the EVZ Foundation. This publication does not represent the opinion of the EVZ Foundation. The author bears responsibility for any statements contained herein.

Logotyp programu EVZНерозказана історія мікрорайону Площа Грюнвальдський

 

Доля району Грунвальдська Площа може здивувати – тут приховані історії та міські легенди, пов’язані з діяльністю опозиції, формуванням академічної спільноти та першими післявоєнними роками університету чи відкриттям торгового намету «Голіаф» і ринку на Склодовській-Кюрі. Однак мало хто усвідомлює, що більшість із цих подій не відбулися б, якби не масове знесення житлових будівель у районі сьогоднішньої Грюнвальдської осі в епоху Фестунг-Бреслау. Приєднуйтесь до нас під час запланованих заходів, і ми разом дізнаємося нерозказану історію Площі Грунвальдської.

 

Stare, czarno-białe zdjęcie. Widok na Audytorium Chemii i bloki Manhattan od storny Kampusu Grunwaldzkiego UWr
materiały organizatora

Сьогодні трагічна історія будівництва злітно-посадкової смуги оточена аурою таємничості, а сусідські розповіді про перші роки життя переселенців на Грунвальді здаються фантастикою та міфологією. В найновішому дворічному проекті Фонду Ładne Historie, ми спробуємо розвіяти таємницю військового аеропорту, який мав допомогти німецькій армії захистити фортецю Бреслау. «Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia» – це проект, у якому ми запрошуємо всіх людей, незалежно від віку та походження, пов’язаних з нашим улюбленим районом, відкрити для себе його історію заново.

 

Archiwalne, czarno-białe zdjęcie. Widok na most Grunwaldzki od strony ul. Joliot-Curie
materiały organizatora

Учасники проекту візьмуть участь у серії творчих майстер-класів, прогулянок з екскурсоводами, кінопоказів та інших інтеграційних заходів. В рамках проекту ми проведемо 30 інтерв’ю зі свідками історії Грунвальду, разом із сусідами створимо перший Грунвальдський журнал про аеропорт та короткометражний фільм про проект.

 

Grupa osób spaceruje po osiedlu. W tle za nimi widoczny Most Grunwaldzki.
fot. Marta Sobala

Першим із заходів, на який ми вас запросимо ще у травні, буде набір сусідських історій, пов’язаних із Площею Грюнвальдською. У рамках цієї частини проекту протягом наступних кількох місяців ми плануємо зібрати 30 історій у формі інтерв’ю з мешканцями Грунвальду – тими, хто живе тут сьогодні, а також людьми, які провели дитинство чи юність у цьому районі. Інтерв’ю будуть опубліковані на нашому сайті, а в 2025 році стануть основою для першого локального журналу, в якому ми плануємо зібрати найцікавіші історії та факти з історії Площі Грунальдської..

 


«Нерозказана історія Грюнвальдської Площі» – це проект, який реалізує Фонд Ładne Historie завдяки співфінансуванню Фундації EVZ у рамках програми «local.history».

The project was supported by the EVZ Foundation. This publication does not represent the opinion of the EVZ Foundation. The author bears responsibility for any statements contained herein.

Logotyp programu EVZThe Untold Story of Plac Grunwaldzki Neighborhood

 

The fate of Grunwaldzki Square can be surprising – it is full of stories and city legends related to opposition activities, the emergence of the academic community, and the first post-war years of the university, as well as the opening of the „Goliat” tent and the market on Skłodowska-Curie Street. However, few people realize that most of these events would not have taken place if it were not for the massive demolition of residential buildings in the area of today’s Grunwaldzka Axis during the Festung Breslau. Join us during the planned activities and let’s discover the untold story of Plac Grunwaldzki together.

 

Archiwalne, czarno-białe zdjęcie. Widok na namiot handlowy Goliat.
materiały organizatora

Today, the tragic history of the construction of the airfield is surrounded by an aura of mystery, and neighborhood stories about the first years of settlers on Grunwald seem to be fantasies and myths. In the latest two-year project of the Ładne Historie Foundation, we will try to demystify the secret of the military airport that was supposed to help the German army defend Fortress Breslau. „The Untold Story of Plac Grunwaldzki Neighborhood” is a project to which we invite all people regardless of age, origin, and association with our favorite neighborhood to rediscover its history together.

 

Archiwalne, czarno-białe zdjęcie. Widok  od dołu na szczyt potężnego wieżowca - Sedesowca.

 

Participants of the project will take part in a series of creative workshops, guided walks, film screenings, and other integration and discovery activities. As part of the project, we will conduct 30 interviews with witnesses of Grunwald’s history, and together with our neighbors, we will create the first Grunwald zine about the airport and a short film presenting the project.

 

Spacerująca po osiedlu grupa osób w różnym wieku. Na zdjęciu osoby widoczne są od tyłu.
fot. Marcin Szczygieł

The first activity we invite you to participate in, starting in May, is the collection of neighborhood stories related to Plac Grunwaldzki. As part of this project, over the next few months, we plan to gather 30 stories in the form of interviews with residents of the Grunwald neighborhood – both those currently living here and those who spent their childhood or youth in the area. The interviews will be published on our website and in 2025 will serve as a framework for the first neighborhood zine, in which we plan to collect the most interesting stories and facts about the history of the Plac Grunwaldzki neighborhood.

 

„Plac Grunwaldzki – an untold story” is a project carried out by the Ładne Historie Foundation with funding from the EVZ Foundation as part of the „local.history” program.

The project was supported by the EVZ Foundation. This publication does not represent the opinion of the EVZ Foundation. The author bears responsibility for any statements contained herein.

Logotyp programu EVZ