Wroć
Dalej

[scroll down for English]

[ПРОКРУТИТИ ВНИЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ]

 

Za nami pierwsze półrocze projektu „Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia”! Dzięki dofinansowaniu z Fundacji EVZ wspólnie z Wami poznajemy losy dzisiejszej Osi Grunwaldzkiej – od powstania lotniska w Festung Breslau, przez trwającą wiele lat „wielką pustkę” i różne plany jej zagospodarowania, aż po czasy współczesne. Realizując ten projekt, chcemy z jednej strony upamiętnić tragedię, jaka przy Kaiserstrasse w 1945 roku spotkała kilkanaście tysięcy osób, a z drugiej zaprosić Was do opowiedzenia o tym jak wyburzenie zabudowy na odcinku pomiędzy ówczesnymi Adolf Hitler Brücke (ob. Most Szczytnicki) i Kaiserbrücke (ob. Most Grunwaldzki) wpłynęły na Wasze życie.

 

Od zawsze najbardziej ciekawią nas historie, na które można spojrzeć z wielu różnych punktów widzenia i właściwie nie chodzi w nich o prawdę historyczną a o pamięć miejsca. Gdy podczas jednego ze spacerów zatrzymujemy się przy budynku D1 Politechniki Wrocławskiej pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami nawiązuje się dyskusja na temat dokładnej lokalizacji ewangelickiego kościoła Marcin Lutra (Luther Kirche), który w marcu 1945 roku został wysadzony w związku z budową lotniska tymczasowego. Jedni pamiętają, że na gruzach kościoła bawili się dalej w kierunku Mostu Grunwaldzkiego, a inni wskazują konkretne miejsce koło budynku D1. Pamięć ludzka bywa zawodna, ale dla nas to właśnie te delikatne różnice mają ogromną wartość – chcemy dowiedzieć się jak pustkę, z której powstała nazwa naszego osiedla zapamiętała lokalna społeczność.

 

Kolorowa, pozioma fotografia: grupa osób w różnym wieku zebrała się na skwerze. Trwa spacer po osiedlu. Na środku zdjęcia starsza kobieta opowiada historię, pokazując coś na wydrukowanych zdjęciach.

zdjęcie: Anna Pazdej

 

Projekt wystartował w kwietniu 2023 i od tego czasu zrealizowaliśmy jego kilka modułów – spotykaliśmy się podczas spacerów dedykowanych przemianom na Kaiserstrasse (a dziś ulicy Plac Grunwaldzki), dużo ze sobą rozmawialiśmy, zbierając Wasze wspomnienia podczas wywiadów, w lipcu zrealizowaliśmy pierwszy z serii rodzinnych warsztatów, a w zakładce artykuły opublikowaliśmy kilka felietonów autorstwa naszych przewodników i przewodniczek.

 

Serdecznie dziękujemy dr hab. Marcinowi Cesarzowi (prorektorowi ds. studenckich), Pani Marzenie Szlosek-Starzak (kierowniczce Domu Studenckiego „Kredka”) oraz Panu Łukaszowi Zembrzuskiemu (kierownikowi Biura ds. Odpowiedzialności Społecznej) z Uniwersytetu Wrocławskiego za wsparcie w realizacji projektu i umożliwienie odwiedzin „Kredki”.

Kolorowa, pozioma fotografia: grupa osób w różnym wieku zebrała się przy budynku biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Trwa spacer po osiedlu.

zdjęcie: Anna Pazdej

24 sierpnia Maciek Wlazło (dobrze znany Wam przewodnik miejski i autor bloga BEARD OF BRESLAU) oprowadził nas śladem legendarnego lotniska na osi Grunwaldzkiej. „Historie i mity wokół budowy lotniska na Placu Grunwaldzkim” to spacer, podczas którego dowiedzieliśmy się, co doprowadziło do powstania pasa startowego na Placu Grunwaldzkim i jakie tego były konsekwencje i poznaliśmy kulisy przebiegu planów wyburzania osi Grunwaldzkiej.

 

31 sierpnia Joanna Majczyk (architektka, adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej badająca architekturę XX-wieku) poprowadziła „Archispacer po Placu Grunwaldzkim śladem wielkich planów z drugiej połowy XX wieku”, podczas którego opowiedziała nam o socrealistycznych planach na zabudowę Placu Grunwaldzkiego.

 

23 września na terenie kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się warsztaty z druku na prasie prowadzone przez Majkę Dokudowicz (artystkę i absolwentkę druku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu). W ramach wydarzenia wykorzystaliśmy poniemieckie ornamenty z fasad kamienic i własnoręcznie je wydrukowaliśmy.

 

28 września Ewa Pluta (kuratorka i historyczka sztuki, zawodowo związana z Muzeum Miejskim Wrocławia i Fundacją Art Transparent) poprowadziła „O związku architektury z ludźmi – nieistniejące budynki i ważne persony” – spacer szlakiem obiektów, które zostały wyburzone pod lotnisko razem z resztą zabudowy przy Kaiserstrasse. Nieistniejąca już architektura stała się okazją do refleksji i wspomnień niezwykłych kobiet i mężczyzn z nimi związanych.

 

5 października Joanna Mielewczyk (dziennikarka i twórczyni cyklu audycji i książek „Kamienice”) była naszą przewodniczką śladami historii osób zamieszkujących tutejsze okolice. „Śladami przed- i powojennych mieszkańców Wrocławia” był pełnym wzruszeń spotkaniem z dawnymi sąsiadami i sąsiadkami, ale i okazją do poznania sylwetek osób pochodzenia niemieckiego, które po II Wojnie Światowej nie opuściły tego miasta.

 

Cykl spacerowy zamknął Krzysztof Ziental (historyk sztuki, zabytkoznawca i konserwacjoznawca), który pomimo niesprzyjającej pogody 19 października poprowadził nas śladami architektury Krystyny i Mariana Barskich. Co prawda spacer „Od Audytorium do audytorium, czyli spacer wzdłuż placu Grunwaldzkiego śladami architektury modernistycznej” w audytorium się nie skończył, ale za to mieliśmy możliwość odwiedzenia Domu Studenckiego „Kredka”, co nie zdarza się często!

 

Kolorowa, pozioma fotografia: grupa osób w różnym wieku przystanęła na chodniku, by wysłuchać przewodniczki. Trwa spacer po osiedlu.

zdjęcie: Anna Pazdej

 

Nasze zaproszenie do wspólnego snucia sąsiedzkich wspomnień jest wciąż otwarte! Chcemy poznać nieopowiedzianą historię Placu Grunwaldzkiego widzianą oczami jego mieszkańców i mieszkanek. Zamieniamy się w słuch i zapraszamy Was do podzielenia się swoimi anegdotami, sentymentalnymi opowieściami i opiniami o historii, charakterze i kulturze naszego osiedla od 1940 roku aż do dziś. Udział w sąsiedzkich historiach mogą wziąć nie tylko obecni mieszkańcy i mieszkanki Grunwaldu, ale również osoby, które spędziły swoje dzieciństwo lub młodość na osiedlu, lub pamiętają je z archiwalnych fotografii i opowieści.

 

Zgłoszenia do wywiadów prowadzimy na 2 sposoby:

 

 

Warunkiem uczestnictwa w realizowanych przez Fundację Ładne Historie rozmowach jest zaakceptowanie postanowień regulaminu dostępnego pod poniższym linkiem: bit.ly/NIEOPOWIEDZIANA-HISTORIA-wywiady-regulamin.

 


 

„Plac Grunwaldzki – nieopowiedziana historia” to projekt realizowany przez Fundację Ładne Historie dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji EVZ w ramach programu „local.history”.

 History of the housing estate told in different ways

 

The first six months of the project „Plac Grunwaldzki – an untold story” are behind us! Thanks to funding from the EVZ Foundation, we are learning about the fate of today’s main street in Grunwald (Plac Grunwaldzki Street) – from the creation of the airport during Festung Breslau, through the „great void” that lasted for many years and the various plans for its development, right up to the present day. With this project, we want, on the one hand, to commemorate the tragedy that befell several thousand people on Kaiserstrasse in 1945 and, on the other, to invite you to tell us how the demolition of the buildings on the section between the then Adolf Hitler Brücke (now the Szczytnicki Bridge) and the Kaiserbrücke (now the Grunwaldzki Bridge) affected your lives.

 

We have always been most interested in stories viewed from many different angles, stories which are not actually about historical truth but about the collective memory. When, during one of our guided tours, we stopped by the D1 building of the Wrocław University of Science and Technology, a discussion arose between the participants about the exact location of the Evangelical Martin Luther Church (Luther Kirche). This building hasn’t existed since March 1945 when it was demolished while preparations for a temporary airport. Some remember playing on the ruins of the church further towards the Grunwaldzki Bridge, while others point to a specific spot near the D1 building. Human memory is fallible, but these subtle differences are of great value for us. We want to know how the void that gave rise to the name of our housing estate is remembered by the local community.

 

photo by Anna Pazdej

The project started in April 2023 and since then we have completed its several modules – we met during walks dedicated to the transformation of Kaiserstrasse (today Plac Grunwaldzki Street), we talked a lot with each other while collecting your memories during interviews, in June we realised the first of a series of family workshops, and in the articles section we published several columns by our guides and guides.

 

We would like to thank Dr Marcin Cesarz (Vice-Chancellor for Student Affairs), Ms Marzena Szlosek-Starzak (Manager of the „Kredka” Student House) and Mr Łukasz Zembrzuski (Head of the Office for Social Responsibility) from the University of Wrocław for supporting the project and making it possible to visit „Kredka”.

photo by Anna Pazdej

On 24 August, Maciek Wlazło (a city guide well known to you and author of the BEARD OF BRESLAU blog) guided us on the trail of the legendary airport on Grunwaldzka Square. „Stories and myths surrounding the construction of an airport on Grunwaldzki Square” is a walk during which we learned what led to the construction of airport on Plac Grunwaldzki and what the consequences were and we learned about the behind-the-scenes course of the plans to demolish oś Grunwaldzka.

 

On 31 August, Joanna Majczyk (architect, assistant professor at the Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology, researching architecture of the 20th century) led an „Archiwalk walk around Plac Grunwaldzki in the footsteps of the great plans of the second half of the 20th century”, during which she told us about socialist realist plans for the development of the district.

 

On 23 September, a workshop on printing on the press took place on the campus of Wrocław University was carried out by Majka Dokudowicz (artist and print graduate of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts and Design in Wrocław). As part of the event, we used post-German ornaments from the facades of townhouses and printed them ourselves.

 

On 28 September, Ewa Pluta (curator and art historian, professionally connected with the City Museum of Wrocław and the Art Transparent Foundation) led „On the relationship between architecture and people – non-existent buildings and important personalities” – a guided tour along the trail of buildings demolished for the airport along with the rest of the buildings on Kaiserstrasse. The now defunct architecture provided an opportunity to reflect on and reminisce about the extraordinary women and men associated with them.

 

On 5 October, Joanna Mielewczyk (journalist and creator of the programme and book series „Kamienice”) guided us through the traces of the history of people living in the area in the past. „In the footsteps of pre- and post-war inhabitants of Wrocław” was a moving meeting with former neighbours and neighbours, but also an opportunity to learn about the profiles of people of German origin who did not leave the city after the II World War.

 

The series of guided tours was closed by Krzysztof Ziental (art historian, heritage and conservation expert). Despite the inclement weather on 19 October, he led us along the architectural footsteps of Krystyna and Marian Barski. Although the walk „From Auditorium to Auditorium, or a walk along Grunwaldzki Square in the footsteps of modernist architecture” did not end at the Auditorium, we did have the opportunity to visit the „Kredka” Student House, which does not happen very often!

photo by Anna Pazdej

Our invitation to share neighbourhood memories is still open! We want to explore the untold history of Grunwald Square as seen through the eyes of its residents. We are all ears and inviting you to share your anecdotes, sentimental stories and opinions about the history, character and culture of our neighbourhood from 1940 to the present day. Participation in neighbourhood stories is open not only to current residents of Plac Grunwaldzki, but also to people who spent their childhood or youth on the estate, or remember it from archive photographs and stories.

 

Applications for interviews can be submitted in two ways:

 

 

In order to participate in the interviews conducted by the Ładne Histories Foundation, it is necessary to accept the provisions of the regulations available at the following link: bit.ly/NIEOPOWIEDZIANA-HISTORIA-wywiady-regulamin (available in PL only).

 


 

The project was supported by the EVZ Foundation. This publication does not represent the opinion of the EVZ Foundation.

 Історію маєтку розповідають по-різному

 

Перші шість місяців проекту “Площа Грунвальдська – нерозказана історія” вже позаду! Завдяки фінансуванню Фонду EVZ ми разом з вами дізнаємося про долю нинішньої Грyнвальдської осі – від створення летовища у Festung Breslau, через “велику порожнечу”, що тривала довгі роки, та різні плани її розвитку, аж до сьогоднішнього дня. Цим проектом ми хочемо, з одного боку, вшанувати пам’ять про трагедію, яка спіткала кілька тисяч людей на Кайзерштрассе [Kaiserstrasse] в 1945 році, а з іншого – запросити вас розповісти, як знесення будівель на ділянці між тодішнім мостом Адольфа Гітлера [Adolf Hitler Brückе](нині Most Szczytnicki) і Кайзербрюке [Kaiserbrücke] (нині Most Grunwaldzki) вплинуло на ваше життя.

 

Нас найбільше цікавили історії, на які можна поглянути з різних точок зору і які насправді стосуються не стільки історичної правди, скільки пам’яті про місце. Коли під час однієї з прогулянок ми зупиняємося біля корпусу D1 Вроцлавської політехніки, між учасниками виникає дискусія про точне місцезнаходження євангелістського костелу Мартіна Лютера (Luther Kirche), який був зруйнований у березні 1945 року у зв’язку з будівництвом тимчасової злітної смуги. Одні пам’ятають, як грали на руїнах костелу далі в напрямку Грунвальдського мосту, а інші вказують на конкретне місце біля будинку D1. Людська пам’ять може бути помилковою, але для нас саме ці тонкі відмінності мають велику цінність – ми хочемо з’ясувати, як місцева громада запам’ятала порожнечу, що дала назву нашому житловому масиву.

 

Фото: Анна Паздей

 

Проект стартував у квітні 2023 року і відтоді ми завершили кілька його модулів – зустрічалися під час прогулянок, присвячених трансформації Кайзерштрассе (а сьогодні вулиці Площа Грюнвальдська), багато спілкувалися один з одним, збираючи ваші спогади під час інтерв’ю, у липні реалізували перший із серії родинних воркшопів, а в розділі “Artykuły” опублікували кілька колонок наших гідів та екскурсоводів.

 

Ми хотіли б подякувати доктору Марціну Цесаржу (проректору зі студентських питань), пані Мажені Шльосек-Старжак (керівнику студентського будинку „Kredka”) та пану Лукашу Зембруському (керівнику офісу соціальної відповідальності) з Вроцлавського університету за підтримку проекту та можливість відвідування „Kredki”.

 

Фото: Анна Паздей

 

24 серпня Мацєк Влязло (добре знайомий вам екскурсовод і автор блогу BEARD OF BRESLAU) повів нас шляхом легендарного летовища на Грунвальдській осі. “Історії та міфи навколо будівництва аеродрому на Площі Грунвальдській” – це прогулянка, під час якої ми дізналися, що призвело до будівництва злітної смуги на пл. Грунвальдській, а також дізналися про закулісний перебіг планів знесення Грунвальдської осі.

 

31 серпня Йоанна Майчик (архітектор, доцент архітектурного факультету Вроцлавської політехніки, дослідниця архітектури XX ст.) провела “Архіпрогулянку Площею Грунвальдською слідами великих планів другої половини XX століття”, під час якої розповіла про соцреалістичні плани розвитку площі Грунвальдської.

 

23 вересня у кампусі Вроцлавського університету відбувся воркшоп з друку на пресі, який проводила Майка Докудовіч (художниця та випускниця факультету поліграфії Академії образотворчих мистецтв ім. Євгенія Ґепперта у Вроцлаві). У рамках заходу ми використали пост-німецькі орнаменти з фасадів міських будинків і надрукували їх власноруч.

 

28 вересня Ева Плюта (кураторка та мистецтвознавиця, професійно пов’язана з Міським музеєм Вроцлава та Фундацією “Art Transparent”) провела екскурсію “Про зв’язок між архітектурою та людьми – неіснуючі будівлі та важливі особистості.” – прогулянка стежкою будівель, які були знесені для будівництва летовища разом з рештою будівель на Кайзерштрассе. Вже неіснуюча архітектура дала можливість поміркувати і згадати про непересічних жінок і чоловіків, пов’язаних з ними.

 

5 жовтня Йоанна Мєлєвчик (журналістка й авторка програми та серії книг “Kamienice”) була нашим гідом по слідах історії людей, що живуть у цій місцевості. “Слідами до воєнних і повоєнних мешканців Вроцлава” – це була зворушлива зустріч з колишніми сусідами та сусідками, а також можливість дізнатися про долі людей німецького походження, які не залишили місто після Другої світової війни.

 

Завершив цикл прогулянок Кшиштоф Зєнталь (мистецтвознавець, експерт з питань спадщини та охорони пам’яток), який, незважаючи на несприятливу погоду 19 жовтня, провів нас архітектурними слідами Христини та Мар’яна Барських. Незважаючи на те, що прогулянка “Від аудиторії до аудиторії, або прогулянка Площею Грунвальдською слідами модерністської архітектури” не закінчилася в Аудиторії, ми мали можливість відвідати Студентський дім “Kredka”, що трапляється не так вже й часто!

 

Фото: Анна Паздей

Запрошуємо поділитися спогадами про район! Ми хочемо дослідити нерозказану історію Грyнвальдської площі очима її мешканців і мешканок. Стаємо слухачами та запрошуємо вас поділитися своїми анекдотами, сентиментальними історіями та думками про історію, характер і культуру нашого району від 1940 року до наших днів. До участі в розповідях про район запрошуються не лише теперішні мешканці та мешканки Грунвальду, але й ті, хто провів у ньому дитинство, юність, або пам’ятає його з архівних фотографій та розповідей.

 

Заявки на інтерв’ю  подаються 2 способами:

 

  • за телефоном: (71) 757 15 87 – з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 16:00
  • електронною поштою: dagmara.furmanek@ladnehistorie.pl

 

Для того, щоб взяти участь в інтерв’ю, які проводить Фундація Гарні Історії (Fundacja Ładne Historie), необхідно прийняти положення регламенту, з яким можна ознайомитися за наступним посиланням: bit.ly/NIEOPOWIEDZIANA-HISTORIA-wywiady-regulamin.

 


 

“Площа Грунвальдська – нерозказана історія” – це проект, реалізований Фондом Гарні історії, завдяки фінансовій підтримці Фундації EVZ в рамках програми “local.history”.