Wroć
Dalej

[Далі йде українська версія]

 

W związku z dynamicznym rozwojem prowadzonych przez Fundację Ładne Historie działań adresowanych do osób przybyłych do Świdnicy w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie poszukujemy osoby pracującej na stanowisku psychologa lub psycholożki. Z uwagi na specyfikę działań, których dotyczy niniejsza oferta o pracę, wymagane jest posługiwanie się językami ukraińskim i polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.

 

Naszym celem jest zapewnienie stosownego wsparcia psychologicznego dla osób aktualnie przebywających w Świdnicy, a przybyłych tu w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Jako organizacja pozarządowa prowadząca działania dla mieszkanek i mieszkańców Świdnicy od momentu wybuchu wojny w Ukrainie aktywnie włączamy społeczność osób z doświadczeniem uchodźczym w kolejne projekty, stawiając sobie za cel wspieranie tej grupy w stawianiu pierwszych kroków w naszym mieście. Praca z osobami z doświadczeniem uchodźczym wymaga prowadzenia indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych i pomocy osób wyspecjalizowanych w tym obszarze, dlatego też powiększamy nasz zespół projektowy.

 

fot. Kalina Żaczek, Pstrykam i zmykam

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej organizacji pozarządowej na podstawie umowy cywilno-prawnej lub B2B;
 • miesięczne wynagrodzenie w kwocie 140 zł brutto-brutto za godzinę (miesięczny wymiar godzin podlega ustaleniom na podstawie zapotrzebowania na konsultacje psychologiczne z beneficjentami i beneficjentkami naszych działań).

 

Szukamy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe (kierunek psychologia);
 • mają doświadczenie w prowadzeniu konsultacji psychologicznych z osobami o doświadczeniu uchodźczym;
 • pracują w oparciu o zasady etyki zawodu psychologia i psychoterapeuty;
 • są rzetelne, sumienne i dokładne;
 • posługują się językiem ukraińskim i polskim w stopniu komunikatywnym (wymagane z uwagi na specyfikę pracy).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie zgłoszeń – na które składają się Curriculum vitae oraz list motywacyjny w formacie pdf przygotowane w języku polskim – drogą mailową na adres fundacja@ladnehistorie.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 grudnia 2022 roku włącznie. Rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi przez nas osobami odbędą się w siedzibie Fundacji Ładne Historie (lub, w zależności od możliwości, w trybie zdalnym na platformie Zoom) w dniach 2 grudnia  – 12 grudnia 2022 roku (o terminach spotkań decyduje kolejność zgłoszeń, terminy będą ustalane indywidualnie z kandydatkami i kandydatami). O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową do dnia 16 grudnia 2022 roku.

 


 

Wzięcie udziału w niniejszej rekrutacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata/kandydatki przez Fundację Ładne Historie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 


У зв’язку з динамічним розвитком діяльності Фундації Красиві Історії, спрямованої для людей, які приїхали до Свідніци через війну в Україні ми шукаємо людину для роботи психологом або психологинею. У зв’язку зі специфікою діяльності, що охоплюється цією пропозицією, вимагається щонайменше рівень володіння українською та польською мовами на комунікативному рівні.

 

Нашою метою є надання належної психологічної підтримки тим, хто зараз проживає у Свідніці та прибув сюди внаслідок російської агресії проти України. Як неурядова організація, що займається громадською діяльністю для мешканців Свідніці від початку війни в Україні, ми активно залучаємо спільноту людей з досвідом біженців до подальших проєктів, маючи на меті підтримати цю групу в їхніх перших кроках у нашому місті. Робота з людьми, які пережили досвід біженців, потребує індивідуальних та групових психологічних консультацій та допомоги спеціалістів у цій сфері, тому ми розширюємо нашу проєктну команду.

 

Авторка фотографії: Калина Жачек

Пропонуємо:

 • працевлаштування в стабільній громадській організації на основі цивільно-правового або B2B контракту;
 • щомісячну винагороду в розмірі 140 злотих брутто за годину (щомісячні години підлягають визначенню на основі попиту на психологічні консультації з бенефіціарками та бенефіціарами нашої діяльності).

 

Ми шукаємо людей, які:

 • мають вищу освіту (з психології);
 • мають досвід надання психологічних консультацій людям з досвідом біженців;
 • працюють./працюватимуть відповідно до етики професії психолога та психотерапевта;
 • надійні, сумлінні та ретельні;
 • володіють українською та польською мовами на комунікативному/розмовному рівні (вимагається у зв’язку з характером роботи).

 

Зацікавлених осіб просимо про надсилання аплікаційного зголошення –  яке складається з резюме (тобто CV, Curriculum vitae) та мотиваційного листа у форматі pdf, підготовленого польською мовою, електронною поштою на адресу: fundacja@ladnehistorie.pl. Заявки приймаються до 5 грудня 2022 року включно. Співбесіди з особами, яких ми запросимо на розмову, відбудуться у головному офісі Фундації Красиві Історії (або, в залежності від можливостей, дистанційно на платформі Zoom) з 2 грудня по 12 грудня 2022 року (дати зустрічей визначаються черговістю подачі заявок, дати будуть встановлені індивідуально з кандидатами). Результати відбору будуть повідомлені електронною поштою до 16 грудня 2022 року.

 


 

Участь у цьому рекрутингу рівнозначна згоді на обробку персональних даних кандидата/кандидатки Фундацією Красиві Історії для цілей процесу рекрутації (відповідно до Закону “Про захист персональних даних” від 10 травня 2018 року (Законодавчий вісник 2018, поз. 1000) та відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про відкликання Директиви 95/46/ЄС (RODO).